محصولات مربوط به آموزش حقوق خانواده

سخنی با مخاطب

قیمت:
رایگان  
جزئیات محصول

فصل اول (نامزدی)

قیمت:
۱۵۰,۰۰۰ تومان يکصد و پنجاه هزار تومان
خرید محصول جزئیات محصول

کلیه فصلهای حقوق خانواده

قیمت:
۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان دو ميليون و دويست هزار تومان
خرید محصول جزئیات محصول

فصل سیزدهم (طرح دعوا در دادگاه)

قیمت:
۲۵۰,۰۰۰ تومان دويست و پنجاه هزار تومان
خرید محصول جزئیات محصول

فصل دوازدهم (ولایت و قیمومیت)

قیمت:
۲۰۰,۰۰۰ تومان دويست هزار تومان
خرید محصول جزئیات محصول

فصل یازدهم (نسب و قرابت)

قیمت:
۲۰۰,۰۰۰ تومان دويست هزار تومان
خرید محصول جزئیات محصول

فصل دهم (اجرت المثل و جهیزیه و غیره)

قیمت:
۲۰۰,۰۰۰ تومان دويست هزار تومان
خرید محصول جزئیات محصول

فصل نهم (توقیف اموال و مستثنیات دین)

قیمت:
۲۰۰,۰۰۰ تومان دويست هزار تومان
خرید محصول جزئیات محصول

فصل هشتم (نفقه اقارب)

قیمت:
۲۰۰,۰۰۰ تومان دويست هزار تومان
خرید محصول جزئیات محصول

فصل هفتم (حضانت)

قیمت:
۲۰۰,۰۰۰ تومان دويست هزار تومان
خرید محصول جزئیات محصول

فصل ششم - انحلال نکاح ( طلاق - فسخ)

قیمت:
۲۵۰,۰۰۰ تومان دويست و پنجاه هزار تومان
خرید محصول جزئیات محصول

فصل پنجم (تکالیف زوجین)

قیمت:
۲۰۰,۰۰۰ تومان دويست هزار تومان
خرید محصول جزئیات محصول

فصل چهارم (مهریه)

قیمت:
۲۰۰,۰۰۰ تومان دويست هزار تومان
خرید محصول جزئیات محصول

فصل سوم (شروط ازدواج)

قیمت:
۲۰۰,۰۰۰ تومان دويست هزار تومان
خرید محصول جزئیات محصول

فصل دوم (ازدواج)

قیمت:
۱۵۰,۰۰۰ تومان يکصد و پنجاه هزار تومان
خرید محصول جزئیات محصول