{ دعاوی خانواده 1} طلاق خلع و طلاق مبارات


طلاق خلع و طلاق مبارات...

طلاق خلع و طلاق مبارات از اقسام طلاق بائن محسوب میگردد. گاهی اوقات زن به واسطه کراهتی که از شوهر دارد حاضر به دادن مالی به او می شود تا طلاق داده شود و شوهر زن را در ازای آن مال طلاق می دهد، مال مزبور را اصطلاحا فدیه گویند. لذا طلاقی را که باعث میشود شوهر مالی از زن بگیرد قانون به دو سته تقسیم نموده است طلاق خلع و طلاق مبارات... ماده 1144 قانون مدنی مقرر می دارد" طلاق خلع آن است که زن بواسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می دهد طلاق می گیرد، اعم از اینکه مال مزیور عین مهر یا معادل آن یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد. مطابق ماده 1147 قانون مدنی طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عوض باید زائد بر میزان مهر نباشد. نکته1: در طلاق خلع کراهت از طرف زن نسبت به شوهر است و میزان فدیه می تواند عین مهریه یا معادل آن یا بیشتر یا کمتر باشد اما در طلاق مبارات کراهت از ناحیه طرفین است و فدیه نباید بیششتر از مهر باشد. نکته2: عموما طلاق توافقی در قالب طلاق خلع صادر میگردد زیرا غالبا زن مقداری از مهریه را همزمان با اجرای طلاق به مرد ابراء می نماید


  • درج کننده مطلب: آقای حسن جمور
  • ۱۴۰۱/۰۸/۰۵
  • ۴۱۶