{دعاوی حقوقی 1} موانع بردن ارث


چه موانعی باعث محرومیت از ازث میگردد

زمانیکه شخصی فوت می کند و از او اموالی به جای می ماند ، بایستی این اموال میان ورثه او تقسیم شوند . لذا یکی از مهمترین مسائل در این حوزه نحوه تقسیم ارث می باشد که مطابق احکام فقهی و به تبع آن قانون مدنی مشخص شده اند . در همین راستا ، قانون مدنی از مواردی تحت عنوان موانع ارث نام برده است . موانع ارث در قانون مدنی و فقه شباهت زیادی با هم دارند و در واقع می توان گفت که قانون مدنی ، موانع ارث مذکور در فقه را بیان کرده است قانون مدنی یکی از قوانین پایه ای در زمینه ارث می باشد که به احکام مربوط به ارث ، نحوه تقسیم ارث و سهم الارث هریک از وراث پرداخته است . بعلاوه اینکه در موادی از این قانون مواردی تحت عنوان موانع ارث مورد پیش بینی قرار گرفته اند . در واقع ، در صورت وجود پاره ای از موارد ، وارث دیگر از متوفی ارث نمی برند ؛ چرا که این شرایط در واقع مانع ارث بردن او هستند . در واقع ، همین که یکی از موانع ارث بردن در رابطه توارث میان دو نفر بوجود بیاید ، وارث دیگر ارثی از متوفی نخواهد برد . 

موانع ارث در قانون مدنی کدامند موانع ارث در قانون مدنی را می توان شامل موارد زیر دانست :

1-قتل مورث ( متوفی ) :

مطابق ماده 880 قانون مدنی قتل از موانع ارث است . بنابراین کسی که مورث خود را عمدا بکشد از ارث او ممنوع می شود ، اعم از این که قتل بالمباشره باشد یا بالتسبیب و منفردا باشد یا به شرکت دیگری . برای مطالعه در مورد اینکه قتل مورث در چه صورت مانع از ارث بردن است کلیک کنید .

2- کفر :

مطابق ماده 881 مکرر قانون مدنی کافر از مسلم ارث نمی برد . اگر در بین ورثه متوفای کافری شخصی مسلمان باشد ، وراثی که کافر هستند ارث نمی برند ، اگر چه از لحاظ درجه و طبقه مقدم بر وارث مسلمان باشند .

3- لعان :

اگر مردی انتساب فرزندی به خودش را انکار کند و به زن خود تهمت زنا بزند ، رابطه توارث میان آنها از بین می رود . یعنی بعد از لعان ، زن و شوهر دیگر از هم ارث نمی برند . بعلاوه اینکه رابطه توارث میان فرزند با پدر هم قطع می شود . یعنی نه پدر از فرزندی که او را انکار کرده است ارث می برد و نه فرزند از پدر ارث خواهد برد . در این شرایط ، چنین فرزندی تنها از خویشاوندان مادری خود ارث می برد و متقابلا خویشاوندان مادری نیز از او ارث خواهند برد .

4- ولادت از زنا :

مطابق ماده 884 قانون مدنی ولد الزنا از پدر ، مادر و اقوام آنان ارث نمی برد .

5- جنین :

یکی دیگر از موانع ارث جنین است . مطابق ماده 878 قانون مدنی هرگاه در هنگام فوت مورث ، جنینی وجود داشته باشد که زنده به دنیا آمدن او موثر در تقسیم ارث باشد و به عبارتی مانع از ارث تمام یا برخی دیگر از ورثه باشد ، تقسیم به عمل نمی آید تا وضعیت جنین نیز مشخص شود .

6- غایب مفقود الاثر : مطابق ماده 879 قانون مدنی اگر بین وراث ، غایب مفقودالاثر باشد ، سهم او کنار گذاشته می شود تا وضعیت او روشن شود . 7- برده بودن : یکی دیگر از موانع ارث در فقه ، برده بودن است که در حال حاضر با توجه به لغو برده داری ، احکام راجع به آن نیز منتفی است .

 

 


  • درج کننده مطلب: آقای حسن جمور
  • ۱۴۰۱/۰۸/۱۰
  • ۵۲۷