{دعاوی کیفری 1} نرخ دیه


نرخ دیه...

دﯾﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﻧﺮخ روز ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﺷﻮد و در اﯾﻦ اﻣﺮ اﺧﺘﻼﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺣﮑﻢ ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده 13 ﻗﺎﻧﻮن ﺑﯿﻤﻪ اﺟﺒﺎري ﺧﺴﺎرات وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ در اﺛﺮ ﺣﻮادث ﻧﺎﺷﯽ از وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﺼﻮب 1395 ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﺮداﺧﺖ

دﯾﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎي روز ﺑﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﺄﮐﯿﺪ و ﺗﺼﺮﯾﺢ دارد. ﺛﺎﻧﯿﺎً، ﻋﺪم اﻗﺪام ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ دﯾﻪ از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﺠﻨﯽﻋﻠﯿﻪ ﯾﺎ وراث وي (ﻣﺘﻮﻓﯽ)، ﻣﻮﺟﺐ ﺳﻘﻮط ﺣﻖ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮاي آﻧﺎن ﻧﯿﺴﺖ و ﻟﺬا ﻫﺮ زﻣﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﺣﻖ را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﻨﻨﺪ. ﺛﺎﻟﺜﺎً، دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﻋﺪم ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ اﻓﺮاد ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻨﺰل دﯾﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ روز ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺎﺷﺪ، در ﻗﺎﻧﻮن ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. ﺿﻤﻨﺎً ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﺑﯿﻤﻪﮔﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده 32 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد در اﯾﺪاع ﻣﺒﻠﻎ ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﺻﻨﺪوق ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺧﺴﺎرتﻫﺎي ﺑﺪﻧﯽ اﻗﺪام ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ، وﻓﻖ ﻣﺎده 37 اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮي اﻟﺬﻣﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﺷﺪه و ﻣﻮﺟﺒﯽ ﺟﻬﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻌﺎدل دﯾﻪ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ روز ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.

خاطر نشان می سازد در مورد اینکه ماده قانونی پرداخت دیه به نرخ روز و یوم الادا چیست،دو ماده قانونی زیر شایان توجه هستند:

ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است:

درصورتی که پرداخت کننده بخواهد هر یک از انواع دیه را پرداخت نماید و یا پرداخت دیه به صورت اقساطی باشد، معیار، قیمت زمان پرداخت است مگر آنکه بر یک مبلغ قطعی توافق شده باشد.

ماده۱۳ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۰۲/۲ مقرر می دارد:

بیمه‌گر یا صندوق حسب مورد مکلفند خسارت بدنی تعلق‌گرفته به شخص ثالث را به قیمت یوم‌الاداء و با رعایت این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط پرداخت کنند. بیمه‌گر، در صورتی‌که خسارت بدنی که به زیان‌دیده پرداخت نموده بیشتر از تعهد وی مندرج در ماده (۸) این قانون باشد، می‌تواند نسبت به مازاد پرداختی، به صندوق رجوع یا در صورت موافقت صندوق در حسابهای فیمابین منظور کند مشروط بر اینکه افزایش مبلغ قابل پرداخت بابت دیه منتسب به تأخیر  بیمه‌گر نباشد.

این مطلب درباره قیمت دیه در زمان وقوع حادثه یا روز پرداخت و ماده قانونی پرداخت دیه به نرخ روز و یوم الادا تنظیم گردیده است.

 

 

مشکلات حقوقی خود را به ما بسپارید

 

*مشاوره

 

*وکالت

 

*تنظیم قراردادهای خرید و فروش

 

*نظارت بر قرار دادهای حقوقی و مالی

 

*پیگیری پرونده های حقوقی شما و هر گونه سوال حقوقی شما را پاسخ خواهیم داد.

 

با مجموعه ای از کارشناسان وهمکاران با تجربه که سالها در این زمینه خدمتگذار مردم بوده اند در خدمت همشهریان و مردم عزیزهستی  

    با آگاهی از قوانین شما نیز مشاور حقوقی شوید. 

 

                                        جهت ثبت درخواست مشاوره اینجا کلیک کنید.

 

حسن جمور( وکیل پایه یک دادگستری)

 

09123630941- 02165520134-02165520285  • درج کننده مطلب: خانم غزل توسلی
  • ۱۴۰۰/۰۷/۲۰
  • ۳۵